BENDRA INFORMACIJA

Eurochemicals, UAB (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato
asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos
nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą,
nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Eurochemicals, UAB

Įmonės kodas: 302424417

PVM mokėtojo kodas: LT100004876410

Buveinės adresas: Terminalo g. 1, Kuprioniškių k., LT-13279 Vilniaus r.

Tel.  8 5 2056036

El. paštas: info@eurochemicals.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui
priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.
Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės
lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.
Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente
Nr. 2016/679.

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

·         gimimo data,

·         gyvenamoji vieta (adresas),

·         lytis,

·         vardas,

·         pavardė,

·         telefono numeris,

·         elektroninio pašto adresas

Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines.

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų
paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite
„Slapukai“.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės
aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime
gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras
“Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės
turiniu su jūsų sutikimu.
Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti
registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų
siūloma internetinio pirkimo paslauga.

KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

·         Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.

·         Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.

·         Tiesioginės rinkodaros tikslu⃰, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus
reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus,
produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų
organizavimą).

·         Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti
naują turinį, produktus bei paslaugas.

·         Kitais būdais su jūsų sutikimu.⃰

*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis
aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos
atvejus:

·         jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.

·         teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas.
Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai
paslaugai atlikti.

·         teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines
priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors
ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija,
kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus
šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

JŪSŲ TEISĖS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

·         Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

·         Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

·         Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius
asmens duomenis (teisė ištaisyti);

·         Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė
sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

·         Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš
teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

·         Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

·         Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės
rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei
nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą,
galite rašyti elektroninį laišką adresu, nurodytu šio teksto apačioje, arba skambinti telefonu irnesutikti,
kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik
automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų
profiliavimas,siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite
atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymobūduarba tam
prieštarauti.
Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti
Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu; paštu; el. paštu, nurodytu šio teksto
apačioje.
Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos,
pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas
laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu
atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį
pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.
Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus
nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia
užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat
duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE

Duomenų valdytojo interneto svetainėjegali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir
paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko
trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių
svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

SLAPUKAI

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų
pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos
elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame
galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės
lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai
padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei
rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.
Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

SLAPUKO PAVADINIMAS

GALIOJIMO LAIKAS

NAUDOJAMI DUOMENYS

prestashop_test_cookie

Kai vartotojas uždaro naršyklę

Tikrina ar leidžiama išsaugoti slapukus

cookie_notice_accepted

30 d.

Saugo lankytojo pranešimo apie slapukus nustatymus. Saugomas tik tuo atveju jeigu paspaudžiate “tęsti”,
“gerai”, “sutinku” ar pan. tam tikrais atvejais gali būti išsaugotas ir tęsiant naršymą

PHPSESSID

Kai vartotojas uždaro naršyklę

Naudojamas išsaugoti paprastą informaciją iš kontaktų formos, kuri yra rodoma puslapyje. Pvz., kai
užklausos forma yra užpildyta neteisingai, pranešimas bus saugomas ir pateikiamas vartotojui, taip kad
būtų nurodytos klaidos pateikime. Kai užklausos forma yra sėkmingai pateikta, pranešimas saugomas ir
pateikiamas naudotojui, padėkodamas už jų užklausimą. Šiame slapuke nėra jokios asmeninės informacijos

_ga

2m. nuo apsilankymo

Vartotojo išskyrimas

_gat

1 minutė

Naudojamas siekiant pagerinti greitaveiką, gali būti naudojamas ir kitu pavadinimu – _dc_gtm_

_gid

24 valandos

Vartotojo išskyrimas

_gat_gtag

60 sekundžių

Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti puslapio apsilankymus ir srauto šaltinius, kad galėtume įvertinti
ir pagerinti mūsų svetainės našumą

_gali

1m. nuo apsilankymo

Naudojamas stebėti svetainės našumą

NID

6 mėn.

Saugomas unikalus id, kuriuo pritaikomi lankytojo nustatyti Google produktų pasirinkimai (reklamos nustatymai, kalbos pasirinkimai ir pan.)

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų
priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė
skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio
operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų
pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų
naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą,
apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame
dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo
užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus
tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet
kuriuo jums patogiu būdu:

·         Paštu: Terminalo g. 1, Kuprioniškių k., LT-13279 Vilniaus r.

·         Telefonu: 8 5 2056036

·         El. paštu: info@eurochemicals.lt

Atnaujinta 2019-11-06